INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Digital Innovation Academy, dé aanbieder van evenementen, cursussen, opleidingen en trainingen op het gebied van digitale innovatie en digitale transformatie gebruik maken van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij daarmee omgaan, uw privacy is immers belangrijk voor ons. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

TOEPASSELIJKHEID

Ons privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten van Digital Innovation Academy en Floris Competence Management welke u aantreft onder onze websites:

U dient zich ervan bewust te zijn dat Digital Innovation Academy en Floris Competence Management niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

VERWERKING VAN DATA

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Digital Innovation Academy, waarbij Floris Competence Management tevens statutair eigenaar is. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Floris Competence Management.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Digital Innovation Academy en Floris Competence Management spannen zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Digital Innovation Academy en Floris Competence Management die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze producten, diensten en abonnementen (o.a. trainingen, e-Learning, assessments en testen) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke producten, diensten en abonnementen u wenst te gebruiken. Zo verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen wanneer u een opdracht gegeven heeft tot het leveren van bepaalde producten, diensten en abonnementen en pas na uw uitdrukkelijke toestemming.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder van de website is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van haar functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen o.a. virussen. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Op grond van artikel 15 lid 1 uit de AVG heeft u het recht op inzage van de verwerkte gegevens, ook heeft u recht op rectificatie van gegevens (artikel 16 uit de AVG) en op gegevenswissing op grond van artikel 17 lid 1 uit de AVG.  Ook kunt u bezwaar maken tegen een gegevensverwerking.

Ieder verzoek daartoe dient te worden gericht aan info@floris-cm.nl of u kunt per post uw verzoek indienen. Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek en zullen wij aangeven wat wij vervolgens met uw persoonsgegevens doen. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen direct na ontvangst van uw verzoek en zulks binnen een termijn van 1 maand. 

BEWAARTERMIJNEN

De door Digital Innovation Academy en Floris Competence Management verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij respecteren hierbij de rechten van betrokkenen en verwerken persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het oorspronkelijk doel (doelbinding).

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. 

Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner wanneer we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

  • Google Analytics (analytische cookies)
  • Functionele cookies 

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, top landing pages, top blog posts (populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatie voorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt.

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie worden niet gebruikt.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Digital Innovation Academy en Floris Competence Management kunnen de privacy verklaring aanpassen. De meest actuele versie ervan is altijd via de websites van Digital Innovation Academy en Floris Competence Management te raadplegen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Digital Innovation Academy en Floris Competence Management hanteren Algemene Voorwaarden voor haar verschillende bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende bedrijfsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten met Digital Innovation Academy en Floris Competence Management evenals het gebruik van/bezoek aan de website. Je kunt deze voorwaarden hier inzien, printen en downloaden.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens), dan kunt u die stellen per e-mail via privacy@floris-cm.nl  

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.